Infovibe Forralindcop1970

Psychologie stárnutíPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Ian Stuart-HamiltonPráce britského odborníka je důkladným psychologickým rozborem stárnutí a stáří. Autor neobyčejně důkladně rozebírá jednotlivé fáze stárnutí a zkoumá, jak se s přibývajícím věkem mění osobnost člověka a celý jeho způsob života. Po vysvětlení fyziologických změn se autor zabývá vztahem stárnutí a intelektu, paměti, řeči a v neposlední řadě i vlivem stárnutí na celou osobnost člověka. Závěrečné kapitoly si všímají i patologických změn (demence) a dále současného stavu i budoucnosti gerontologie jako oboru. Autorovi se podařilo spojit odborný výklad s čtivostí a srozumitelností, a to i tím, že v textu graficky zvýraznil všechny nové pojmy a termíny a výrazně oddělil odbornější text od všeobecného pojednání. I statě o možnostech prodlužování lidského věku a jeho důsledcích jsou neobyčejně zajímavé, stejně jako kritický vztah k některým výsledkům experimentální psychologie v gerontologické oblasti. Na závěr je připojen vysvětlující slovníček odborných pojmů a obsáhlá bibliografie....celý text


Psychologie stárnutí Autor StuartHamilton Ian 1959 Vydáno 1999 Changing worlds and the ageing subject dimensions in the study of ageing and later life Vydáno 2004 Lebensbegleitung alter Menschen Basale Stimulation in der Pflege alter Menschen Autor Buchholz Thomas 1956 a dalí Vydáno 2003. University of Washington Qs Světové hodnocení. Purkyn v Brn. Logo Emerson Lions.


Ian Stuart Hamilton

Stárnutí se v posledním plstoletí z lidského umní i neumní stalo vdou. Pijte na den otevených dveí. Publikace je zamena pedevím na kladné a nadjné rysy stárnutí z hlediska pozitivní psychologie stranou vak samozejm nezstávají ani negativní jevy. Kdo napsal knihu Stárnutí z pohledu pozitivní psychologie? Autorem je Jaro Kivohlavý. Publishing details. eskoslovenská Psychologie . Fyziologické stárnutí je povaováno za normální stav ivotní ontogeneze. gerontopsychologie involuní perioda dlouhé období postupné involuce chátrání organismu X involuní zmny nastávají ji v období pozdní dosplosti gerontologie zkoumání lidského stáí vda o stáí erpá z ní gerontopsychologie je souástí vývojové psychologie. Aktivní stáí. Perspektivy stárnutí z pohledu psychologie celoivotního vývoje by P. Stárnutí v uím slova smyslu popi suje Pacovský 1990 jako p echodnou vývojovou periodu mezi dosp lostí a stá ím. Psychologie stárnutí a stáí The Psychology of Aging and Aduldhood. Západní pobřeží University - Los Angeles Ranking. Psychologie stárnutí. pedstav na pohled viditelného chátrání tla kt eré je prvodním jevem stárnutí jak popisuje v knize Psychologie stárnutí Stuart Hamilton charakteristiky vypozorované u starého þlovka a d lí je na znaky vzdálené efekty stárnutí nap. Je proto nutné pipravovat se na dchod pstovat nové innosti zejména s osobním významem pipravovat pizpsobení. Vyhledávací portál K.UTB. Psychologie stárnutí zmny psychických proces bhem stárnutí a vliv zmn na sociální aktivity.

Nejlepší MBA pro podnikání.


Eknihy na stiahnutie Psychologie stárnutí PDF. Knihy a studie ke stažení Ian Stuart-Hamilton.